Trong giai đoạn 2021 – 2023, FPT mong muốn trở thành đồng minh tin cậy của các doanh nghiệp, tổ chức, đem lại những trải nghiệm số xuất sắc thông qua quản trị